Reklamácie

  1. Reklamácie, ktoré sa týkajú poškodenia zásielok počas prepravy je potrebné nahlásiť pri preberaní tovaru. Odberateľ je povinný vyhotoviť reklamačný protokol za účasti špedičnej spoločnosti a bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť danish prostredníctvom telefonu alebo e-mail. Reklamácie, pri ktorých nebol dodržaný uvedený postup , nebudú zohľadnené.
  2. Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality služieb alebo produktov, je nutné nahlasovať telefonicky, alebo v e-mail okamžite po prevzatí, alebo zistení nedostatkov – najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia.
  3. V lehote 5 pracovných dní od  telefonického, či elektronického oznámenia, je potrebné  zasielať reklamáciu formou písomného reklamačného protokolu, ktorý si môžete stiahnuť TU, následne ho v PC vyplniť vytlačiť, podpísať a spolu s tovarom odoslať na adresu danish.
  4. Zákazník musí tovar náležite zabaliť a odoslať kompletnú reklamovanú položku objednávky. Náklady na zaslanie reklamácie znáša zákazník, v prípade uznania reklamácie náklady na zaslanie (prevzatie) znáša danish.
  5. Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality tlače v prípade, ak nebude vrátených 100% reklamovaného nákladu, budú vyhodnotené ako neoprávnené.
  6. Prevzatie reklamačného protokolu a tovaru, (čím začne plynúť 30 dňová lehota na vyriešenie reklamácie) pracovník od danish  zákazníkovi oznámi bezodkladne.
  7. V priebehu 30 pracovných dní od prevzatia reklamačného protokolu a reklamovaného tovaruv danish bude reklamácia vyhodnotená a danish bude zákazníka informovať o spôsobe jej riešenia.
X