Platby a ceny

  •  platba prevodným príkazom – odklad platby so splatnosťou 7-14 dní (určí danish) je poskytovaná po uplynutí 3 mesiacov od okamihu začatia spolupráce, alebo piatej zákazky s podmienkou vyrovnania všetkých pohľadávok voči danish ešte pred realizáciou ďaľšej zákazky.
  • platba v hotovosti kuriérovi pri prevzatí zásielky
  • platba prevodným príkazom (stály zákazník, opakovaná zákazka)
  • platba vopred (zálohová predfaktúra) prevodom pri zadávaní objednávky.
  1. Na odklad platby 7-14 dní majú nárok jedine zákazníci, ktorý niesú v omeškaní s platbami voči danish. V prípade omeškania platby o viac ako 7 dní, zákazník stráca nárok na platbu prevodným príkazom. danis mu poskytne služby jedine na základe platby v hotovosti pri prevzatí zásielky, alebo platbu vopred – bankovým prevodom. Opätovné pridelenie odkladu platby 7-14 dní je v gescii danish a nedochádza k nemu automaticky po splatení omeškaných pohľadávok. Za dátum splatnosti sa pokladá dátum pripísania platby na účet danish
  2. V niektorých prípadoch (určí danish) môže danish požadovať od zákazníka preddavok pred realizáciou objednávky.
  3. Ceny zverejnené v LACNOtlač.sk, sú ceny bez aj s DPH, pre ktoré: a) ak Objednávateľ disponuje príslušným a platným identifikačným číslom DPH pre transakcie v rámci Spoločenstva, prideleným členským štátom (iným ako Slovensko) príslušným pre zákazníka a dodanie objednaného tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom špeditéra určeného danish, sa uplatňuje sadzba 0% DPH b) v ostatných prípadoch sa pripočíta 20% sadzba DPH.
  4. Ceny sú  v EUR
  5. danish si vyhradzuje právo meniť cenník bez predošlého upovedomenia zákazníkov.
X