Lehoty realizácie a podmienky dodania

  1. Realizácie zákaziek trvajú cca 5 -14 pracovných dní. Pracovným dňom sa rozumie každý deň okrem soboty, nedele a iných sviatkov a dní pracovného pokoja.
  2. Pre objednávky zložené z viacerých položiek , je lehota realizácie zákazky definovaná položkou s najdlhšou lehotou realizácie, teda zákazka je expedovaná a fakturovaná naraz.
  3. Maximálna lehota realizácie kompletnej zákazky je 14 dní od zaslania, alebo schválenia nami zrealizovanej grafickej predlohy
  4. Lehoty realizácie objednávok alebo jednej zo zákaziek v rámci objednávky môžu byť nedodržané zo strany danish v prípade vzniku udalosti vyššej moci (napr. porucha stroja, dodávka energie, živelné pohromy…). V takomto prípade bude o tejto skutočnosti zákazník bezodkladne informovaný
  5. Maximálna lehota dodania na adresu uvedenú zákazníkom je súčet lehoty realizácie zákazky a času dodania zásielky kuriérom. Zásielky doručuje výhradne kuriér určený danish v lehote učenej kurierom (na slovensku obyčajne 24hodín)
  6. Skutočná lehota realizácie je obvykle kratšia ako lehota, ktorá vyplýva z týchto pravidiel. Zákazník je informovaný v e-mail o vyexpedovaní  tovaru v deň odoslania.
  7. V prípade zrealizovania dvoch alebo viacerých objednávok (od toho istého zákazníka, s tou istou adresou zásielky) v tej istej lehote, môže danish rozhodnúť o ich zabalení do jednej zásielky za účelom zníženia dodacích nákladov.
X