Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky.

 1. Internetový systém zákazníckeho servisu LACNOtlač.sk, je vo vlastníctve Vydavateľstvo a reklamná ag. DANIŠ so sídlom v 925 45 Abrahám 129 – ďalej len danish
 2. Tieto pravidlá určujú zásady spolupráce medzi danish a zákazníkom, ktorý má sídlo na Slovensku (nieje podmienka)a  ktorý zadáva objednávku prostredníctvom systému LACNOtlač.
 3. Objednávky prostredníctvom LACNOtlač môžu zadávať zákazníci, ktorí:
  a) Majú prístup k internetu, a bsolvovujú registračnú procedúru
  b) Sa oboznámili s obsahom týchto pravidiel a súhlasili s ním.
 4. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za právne vady, ktoré vyplývajú z obsahu a formy predlôh a vzorov dodaných na tlač, vrátane zodpovednosti za porušenie autorských práv a iných práv tretích osôb.
 5. Prípadné spory medzi danish. a zákazníkom sa budú riešiť podľa ustanovení týchto pravidiel.
 6. danish sa zaväzuje nesprístupňovať adresné a kontaktné údaje svojich zákazníkov tretím osobám. Tieto údaje sa budú využívať jedine na účely riadneho zúčtovania zákaziek, dodania predmetov zákaziek na príslušnú adresu, kontaktov nevyhnutných pre realizáciu zákaziek a informovania zmluvných partnerov o zásadných zmenách ponuky a marketingových aktivít spojených s ponukou danish. Zákazník zaslaním objednávky súhlasí s podmienkami a so zasielaním informácií prostredníctvom elektronickej pošty na udanú e-adresu

2. Objednávky

 1. Objednávka zadaná v LACN0tlač.sk, sa skladá z jednej alebo viacerých položiek vložených do košíka, ktorých  súčet cien presiahne obrat 15,-€
 2. Počítačové súbory nevyhnutné na realizáciu zákazky je potrebné pripraviť podľa technickej špecifikácie uvedenej v ponuke a v sekcii „Ako na grafiku“, ktoré sa týkajú danej položky z ponuky.
 3. Hotové grafiky, ktoré obsahujú poškodené súbory, čiže také, ktoré sa neotvárajú, nedajú sa importovať, sú uložené v nesprávnom formáte alebo zavírené…o tejto skutočnosti danish informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu bezodkladne po ich zistení – najneskôr v deň realizácie zákazky.

3. Platby a ceny

 •  platba prevodným príkazom – odklad platby so splatnosťou 7-14 dní (určí danish) je poskytovaná po uplynutí 3 mesiacov od okamihu začatia spolupráce, alebo piatej zákazky s podmienkou vyrovnania všetkých pohľadávok voči danish ešte pred realizáciou ďaľšej zákazky.
 • platba v hotovosti kuriérovi pri prevzatí zásielky
 • platba prevodným príkazom (stály zákazník, opakovaná zákazka)
 • platba vopred (zálohová predfaktúra) prevodom pri zadávaní objednávky.
 1. Na odklad platby 7-14 dní majú nárok jedine zákazníci, ktorý niesú v omeškaní s platbami voči danish. V prípade omeškania platby o viac ako 7 dní, zákazník stráca nárok na platbu prevodným príkazom. danis mu poskytne služby jedine na základe platby v hotovosti pri prevzatí zásielky, alebo platbu vopred – bankovým prevodom. Opätovné pridelenie odkladu platby 7-14 dní je v gescii danish a nedochádza k nemu automaticky po splatení omeškaných pohľadávok. Za dátum splatnosti sa pokladá dátum pripísania platby na účet danish
 2. V niektorých prípadoch (určí danish) môže danish požadovať od zákazníka preddavok pred realizáciou objednávky.
 3. Ceny zverejnené v LACNOtlač.sk, sú ceny bez aj s DPH, pre ktoré: a) ak Objednávateľ disponuje príslušným a platným identifikačným číslom DPH pre transakcie v rámci Spoločenstva, prideleným členským štátom (iným ako Slovensko) príslušným pre zákazníka a dodanie objednaného tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom špeditéra určeného danish, sa uplatňuje sadzba 0% DPH b) v ostatných prípadoch sa pripočíta 20% sadzba DPH.
 4. Ceny sú  v EUR
 5. danish si vyhradzuje právo meniť cenník bez predošlého upovedomenia zákazníkov.

4. Lehoty realizácie a podmienky dodania zákaziek

 1. Realizácie zákaziek trvajú cca 5 -14 pracovných dní. Pracovným dňom sa rozumie každý deň okrem soboty, nedele a iných sviatkov a dní pracovného pokoja.
 2. Pre objednávky zložené z viacerých položiek , je lehota realizácie zákazky definovaná položkou s najdlhšou lehotou realizácie, teda zákazka je expedovaná a fakturovaná naraz.
 3. Maximálna lehota realizácie kompletnej zákazky je 14 dní od zaslania, alebo schválenia nami zrealizovanej grafickej predlohy
 4. Lehoty realizácie objednávok alebo jednej zo zákaziek v rámci objednávky môžu byť nedodržané zo strany danish v prípade vzniku udalosti vyššej moci (napr. porucha stroja, dodávka energie, živelné pohromy…). V takomto prípade bude o tejto skutočnosti zákazník bezodkladne informovaný
 5. Maximálna lehota dodania na adresu uvedenú zákazníkom je súčet lehoty realizácie zákazky a času dodania zásielky kuriérom. Zásielky doručuje výhradne kuriér určený danish v lehote učenej kurierom (na slovensku obyčajne 24hodín)
 6. Skutočná lehota realizácie je obvykle kratšia ako lehota, ktorá vyplýva z týchto pravidiel. Zákazník je informovaný v e-mail o vyexpedovaní  tovaru v deň odoslania.
 7. V prípade zrealizovania dvoch alebo viacerých objednávok (od toho istého zákazníka, s tou istou adresou zásielky) v tej istej lehote, môže danish rozhodnúť o ich zabalení do jednej zásielky za účelom zníženia dodacích nákladov.

5. Zodpovednosť za kvalitu

 1. Zadané práce sa realizujú na základe elektronického objednávkového formulára a súboru podkladov alebo hotového súboru v prepress, dodaných zákazníkom.
 2. danish, nevykonáva zmeny ani úpravy dodaných prepress súborov.
 3. danish zaručuje kvalitu definovanú v špecifikáciách uvedených v sekcii  „ako na grafiku“
 4. všetky výrobky sú označené copyright (ce v kruzku www.danish.sk)

6. Nakladanie s dušebvným vlastníctvom zákazníka (podklady na tlač)

 1. Súbor  prepres dodaný do danish prostredníctvom internetu sa po zrealizovaní a odovzdaní zákazky odstráni, (ak nieje dohodnuté inak) teda nearchivuje sa! Archivujú sa len schválené podklady prepres vyrobené pre zákazníka v danish, z dodaných podkladov.
 2. pri opakovaní zákazky aj bez zmien, je ho treba opät zaslať
 3. Duševné vlastníctvo zákazníka, obsiahnuté v jeho súboroch zaslaných cez internet do danish je chránené pred prístupom tretích osôb. Takáto ochrana sa nevzťahuje na údaje zaslané na „nezaheslovaný“ všeobecne dostupný účet FTP.

7. Reklamácie  

                                                   TU  si stiahni Reklamačný protokol

 1. Reklamácie, ktoré sa týkajú poškodenia zásielok počas prepravy je potrebné nahlásiť pri preberaní tovaru. Odberateľ je povinný vyhotoviť reklamačný protokol za účasti špedičnej spoločnosti a bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť danish prostredníctvom telefonu alebo e-mail. Reklamácie, pri ktorých nebol dodržaný uvedený postup , nebudú zohľadnené.
 2. Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality služieb alebo produktov, je nutné nahlasovať telefonicky, alebo v e-mail okamžite po prevzatí, alebo zistení nedostatkov – najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia.
 3. V lehote 5 pracovných dní od  telefonického, či elektronického oznámenia, je potrebné  zasielať reklamáciu formou písomného reklamačného protokolu, ktorý si môžete stiahnuť TU, následne ho v PC vyplniť vytlačiť, podpísať a spolu s tovarom odoslať na adresu danish.
 4. Zákazník musí tovar náležite zabaliť a odoslať kompletnú reklamovanú položku objednávky. Náklady na zaslanie reklamácie znáša zákazník, v prípade uznania reklamácie náklady na zaslanie (prevzatie) znáša danish.
 5. Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality tlače v prípade, ak nebude vrátených 100% reklamovaného nákladu, budú vyhodnotené ako neoprávnené.
 6. Prevzatie reklamačného protokolu a tovaru, (čím začne plynúť 30 dňová lehota na vyriešenie reklamácie) pracovník od danish  zákazníkovi oznámi bezodkladne.
 7. V priebehu 30 pracovných dní od prevzatia reklamačného protokolu a reklamovaného tovaruv danish bude reklamácia vyhodnotená a danish bude zákazníka informovať o spôsobe jej riešenia.

8. Zodpovednosť za škodu

 1. danish vylučuje svoju zodpovednosť za škodu z titulu nezrealizovania alebo nenáležitého zrealizovania zákaziek. Znamená to, že objednávateľ si nebude môcť uplatniť žiadne nároky na náhradu škody z uvedeného titulu.
X